AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE

Skorzystaj z premii z banku !
Nasza firma wykonuje audyty energetyczne i remontowe budynków – będące warunkiem otrzymania z banku premii termomodernizacyjnej lub remontowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,  Dz. U. Nr 233, poz. 1459 z późn. zm.
Audyt energetyczny – to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.
Audyt remontowy – to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt remontowy stanowi założenia do projektu budowlanego.
Premia termomodernizacyjna odnosi się do: 

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych prywatnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, zakładowych, miejskich i innych, z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania – dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, dom studencki itp.,
 • budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego – szkoły, budynki biurowe gmin itp.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, ale jednocześnie:

 • nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku termomodernizacji nastąpi:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10 %,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15 %,
  • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25 %,
 • zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej – co najmniej o 25 %,
 • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynku co najmniej o 20 % w stosunku rocznym - przez wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła (sieci miejskiej), w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła. 

Premia remontowa – dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.
Premia remontowa przysługuje:

 • osobom fizycznym,
 • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia jest przyznawana na spłatę części kredytu, a jej wysokość stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego.
Premię można otrzymać jeżeli:

 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego (stosunek kosztu remontu przypadający na 1 m2 powierzchni użytkowej do ceny 1 m2 ustalonej do celów obliczenia premii gwarancyjnej) mieści się w granicach od 0,05 do 0,70,
 • w wyniku realizacji remontu nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10 %, a jeżeli wskaźnik kosztu jest powyżej 0,3 to co najmniej 25 %. To zmniejszenie zapotrzebowania energii nie jest wymagane, gdy budynek spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego.